ADHESİVES

MAKE BOND ADHESİVE 15 KG.

SEFOX ADHESİVE 15 KG.

UNI-TEK ADHESİVE 15 KG.